Jump to content

ZAJÍMAVOSTI

Bude Vás možná zajímat

-

Soudce

Ůkolem soudců je řešit občanskoprávní spory (tj. především majetkové spory mezi občany) , spory obchodní (tj. spory mezi podnikateli, ať už mezi fyzickými nebo právnickými osobami, vzniklé při jejich podnikatelské činnosti) ,spory pracovně právní (mezi zaměstnanci a zaměstnavateli) ,spory rodinné (rozvody, výživné ,výchova nezletilých dětí) .

Dále rozhodují ve věcech dědických a také ve věcech trestních a to na základě obžaloby podané státním zástupcem.

Soudci působí v rámci okresních a krajských soudů, soudu vrchního a nejvyššího soudu ČR. Speciální úkoly plní ŮSTAVNÍ SOUD

státní zástupce

Převzali funkce dřívějších prokurátorů. Jejich pravomocí jsou oproti pravomocím prokurátorů užší. Působí především v trestním řízení, kdy jménem státu podávají trtestní obžaloby k soudu.

Soustava státních zastupitelství tvoří Nejvyšší státní zastupitelství.

Mezi soudci a státními zastupitelstvími neexistuje žádný vztah nadřízenosti a podřízenosti. Jedná se odlišné a na soběnezávislé subjekty s rozličným postavením.

notář

působili do konce roku 1992 jako státní notáři v rámci státních notářství. Dnes existují pouze jako soukromé notářské kanceláře.

Notáři sepisují tzv. notářské zápisy o právních úkonech (zejména smlouvy o závěti) , osvědčují právně významné skutečnosti (zejména pravost podpisu , shoda kopie s originálem listiny) příjmají do úschovy důležité listiny.

Z pověření soudu ,notáři připravují podklady pro rozhodnutí soudu ve věcech dědictví.

advokát

Mají dnes pouze soukromé kanceláře. Jejich úkoplem je poskytování právních poradobčanům a právnickým osobám, sepisování různých podání a smluv.

Advokáti mohou jako právní zástupci zastupovat objekty a jiné subjekty ve všech sporech před soudy. Vykonávají funkci obhájců v trestním řízení.

komerční právník

Úkolem komerčních právníků je poskytování právní pomoci ve věcech souvisejících s podnikáním. Rovněž oni v této oblasti poskytují porady, sepisují smlouvy o podání.

Mohou také své klienty zastupovat v řázení před soudem při projednívání sporů souvisejících s podnikáním .

další zajímavosti

Předkupní právo

Předkupní právo vzniká na základě smlouvy, v níž si prodávající vyhrazuje, že kupující, pokud bude chtít koupenou věc v budoucnu prodat, nabídne ji ke koupi nejprve jemu. Předkupní právo může být sjednáno v rámci vedlejších ujednání při kupní smlouvě nebo samostatnou smlouvou. Smlouva, podle níž vzniká předkupní právo jako věcné právo, musí mít písemnou formu a předkupní právo se nabývá vkladem do katastru nemovitostí.

Předkupní právo lze dohodnout nejen pro případ, kdy se kupující rozhodl věc prodat, ale i pro případ jiného zcizení věci (darování). Předkupní právo nepřechází na dědice oprávněné osoby a nelze je převést na jinou osobu.

V některých případech vyplývá předkupní právo přímo ze zákona – tzv. zákonné předkupní právo. Např. zákonné předkupní právo spoluvlastníků, předkupní právo nájemce bytu, předkupní právo státu v oblasti památkové péče apod.

 

Ověření podpisu advokátem

-prohlášení o pravosti podpisu - má na území ČR stejné účinky jako ověření podpisu notářem nebo matrikou.

 

Advokátní kancelář ověřuje podpisy osob, které se před advokátem vlastnoručně podepsaly, na listinách sepsaných kanceláří i na listinách ostatních.

 

Majetkové vztahy mezi manžely

Poskytujeme poradenství při úpravě majetkových vztahů mezi manžely.

Zejména v souvislosti s podnikatelskou činností některého z manželů a při vypořádání společného jmění manželů.

Zúžení společného jmění manželů

Rozšíření společného jmění manželů

Správa společného jmění manželů

Vyživovací povinnost mezi manžely

Společné bydlení

Vypořádání společného jmění manželů

Příprava předmanželské smlouvy

 

Pokud nebudete schopni najít advokáty s využitím výše popsaných pomocných kritérií, nezbude Vám, než využít oficiálního seznamu advokátů zveřejněného na stránkách České advokátní komory. Internetový formulář umožňuje vyhledávání advokátů podle různých kritérií, mimo jiné podle právního zaměření.

V neposlední řadě budete při výběru advokáta zvažovat i cenu jeho služeb. Kolik stojí služby advokáta najdete v  sekci Kolik stojí advokát.

Další informace o tom, jak si vybrat vhodnou advokátní kancelář, najdete na stránkách České advokátní komory zde.