Jump to content


Rozsah poskytovaných služeb


Služby poskytuji v rozsahu generální praxe,

zejména jde o následující oblasti:

-

Občanské právo:

sepisování návrhů, smluv a žalob; zastupování před soudy; právo nemovitostí (převody, zápisy do katastru); bytové právo; vypořádání dědictví; správa majetku; náhrada škody; vymáhání pohledávek
-

Obchodní právo:

sepisování návrhů, žalob, smluv mezi podnikateli, smluv mezi podnikatelem a veřejnoprávní korporací; zastupování před soudy; vymáhání pohledávek; zakládání, změny, zániky obchodních společností, včetně změn finanční struktury; zápisy do obchodního rejstříku

-

Rodinné právo:

sepisování smluv o vypořádání majetku; sepisování návrhů ve věcech rozvodu, péče o děti a výživné; zastupování před soudy
-

Pracovní právo:

sepisování pracovních a manažerských smluv; vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli; řešení sporů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli; zastupování před soudy
-

Směnečné právo:

sepisování směnek; zastupování ve sporech ze směnek
-

Správní právo: řešení přestupků;

sepisování návrhů a podání; zastupování před správními orgány
-
Insolvence (konkurzy, úpadkové právo) a likvidace:

insolvenční správcovství (dříve správcovství konkursní podstaty); podávání přihlášek pohledávek věřitelů; zastupování věřitelů v insolvenčním řízení

-

Advokátní úschova:

bezpečný způsob splnění závazku zejména při převodech nemovitostí

-

Ověřování pravosti podpisů:

 (bez záruky věrohodnosti uzavřených smluv a jiných dokumentů)